O nas

O naszej szkole

Zespół Szkół im. A. Mickiewicza we Wręczycy Wielkiej funkcjonuje od  1 września 2004r. W skład Zespołu Szkół wchodzi Szkoła Podstawowa i Gimnazjum. Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum prowadzony jest przez Gminę Wręczyca Wielka. Liczy 20 oddziałów, do których w br. uczęszcza 423 uczniów, również z okolicznych miejscowości- Wręczyca Mała, Długi Kąt, Grodzisko, Pierzchno, Kalej, Szarlejka, Nowa Szarlejka i Wydra.

I. Baza szkoły

Baza szkoły składa się z 28 nowocześnie wyposażonych pracowni przedmiotowych, 2 pracowni komputerowych, 2 multimedialnych sal językowych, centrum korekcyjno-kompensacyjnego, biblioteki, która dysponuje ogólnodostępną czytelnią oraz Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej, gabinetu pedagoga, psychologa i higienistki szkolnej oraz sali gimnastycznej, hali sportowej, siłowni, sali gimnastyki korekcyjnej, sali fitness. Ponadto uczniowie korzystają z zespołu boisk Klubu Sportowego „Sokół”.

Sale lekcyjne wyposażone są w nowoczesne pomoce dydaktyczne, tablice interaktywne, laptopy, komputery, projektory, itp.. Szkoła zapewnia uczniom opiekę pedagoga szkolnego, psychologa, terapię logopedyczną, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, psychoedukacyjne, opiekę świetlicową, dożywianie, przyjazne dla dzieci otoczenie.

W latach 2006-2008 Gmina Wręczyca Wielka przeprowadziła termomodernizację budynku szkoły. W 2008 r. powstał parking przed szkołą. W ostatnich latach przeprowadzono szereg prac remontowych – remont małej sali gimnastycznej, położenie płytek na korytarzach i klatce schodowej, montaż balustrad na klatce schodowej i wjeździe dla niepełnosprawnych, budowa ogrodzenia zabezpieczającego plac szkolny oraz wybrukowanie wjazdów do szkoły, remont   i wyposażenie szatni w indywidualne szafki ubraniowe dla uczniów, zainstalowanie monitoringu wizyjnego. Zakupiono nowy sprzęt do pracowni komputerowej w szkole  podstawowej i gimnazjum.  Zbudowano Światłowodową Sieć Teleinformatyczną. Częściowo zagospodarowano teren wokół szkoły – założenie trawnika, ławeczki ogrodowe, plac piknikowy.

II. Kompetencje nauczycieli

W szkole uczy  wysoko wyspecjalizowana kadra pedagogiczna. 68% nauczycieli posiada stopień  nauczyciela dyplomowanego, 44 % posiada kwalifikacje do nauczania drugiego przedmiotu. Jeden nauczyciel posiada tytuł doktora nauk humanistycznych. Wielu  nauczycieli posiada również kwalifikacje do prowadzenia zajęć specjalistycznych- logopedycznych, korekcyjno-kompensacyjnych, socjoterapeutycznych, gimnastyki korekcyjnej, zajęć z uczniami z niepełnosprawnością umysłową, z uczniami z wadą słuchu.

Nauczyciele kl. I-III szkoły podstawowej podnosili kompetencje zawodowe i przygotowanie do stawiania trafnej diagnozy gotowości szkolnej uczestnicząc w projekcie „Pewniak”, współfinansowanym  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Aktualnie nauczyciele przystąpili do Programu „Ocenianie Kształtujące w Szkole Uczącej się”, prowadzonego przez Centrum Edukacji Europejskiej. Szkoła była organizatorem 2 Konferencji Powiatowych poświęconych specjalnym potrzebom edukacyjnym uczniów.   W szkole organizowana jest Ogólnopolska Konwencja Fitness. Prowadzone są także praktyki kierownicze oraz dla studentów stacjonarnych i zaocznych.

 III. Oferta edukacyjna. Innowacje pedagogiczne

Szkoła prowadzi wieloetapowe zmiany kierunku rozwoju, podejmuje działania innowacyjne i wprowadza nowatorskie metody nauczania i wychowania.

Innowacje pedagogiczne w szkole podstawowej : „Matematyka małego smyka” – program edukacji matematycznej dla kl. II-III , „World Full of English”- innowacja programowa z rozszerzonymi treściami z języka angielskiego oraz w gimnazjum „Angielski od A do Z. Poszerzenie programu nauczania z języka angielskiego o elementy wiedzy o krajach anglojęzycznych i zadania z zakresu praktycznego wykorzystania wiedzy i umiejętności językowych”.

Nauczyciele wdrażają programy autorskie do nauczania przedmiotu:; „Wychowanie do życia w rodzinie”, „Edukacja artystyczna- plastyka”, „World Full of English”- program j.angielskiego realizowany w klasie językowej a także do zajęć pozalekcyjnych.

W ramach doskonalenia umiejętności planowania procesów edukacyjnych szkoła uczestniczy w Programie Ocenianie Kształtujące w Szkole Uczącej się realizowanym przez Centrum Edukacji obywatelskiej wspólnie z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji .Pogłębienie wiedzy z zakresu OK. przyczynia się do prawidłowego planowania toku lekcji, formułowania celów zrozumiałych dla ucznia , stwarzania warunków współpracy uczniów, ustalania kryteriów oceniania (nacobezu). Stopień osiągania przez uczniów celów lekcji jest na bieżąco monitorowany. Każdy uczeń ma możliwość osiągania celów lekcji na miarę swoich możliwości.

Oferta edukacyjna szkoły jest zróżnicowana, dostosowana do potrzeb i zainteresowań uczniów. Obejmuje szeroką gamę zajęć pozalekcyjnych, na które składają się zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, koła przedmiotowe, koła zainteresowań. W ramach koła dziennikarskiego wydawana jest gazetka Gimnews. Występy uczniów koła teatralnego uatrakcyjniają uroczystości szkolne. Ich największe sukcesy to m. in.; I, II i III miejsca   w Powiatowych Konfrontacjach Teatralnych, II miejsca w Powiatowych Jasełkach, Powiatowym Przeglądzie Zespołów Teatralnych. Koło wokalne przygotowuje koncerty pieśni patriotycznej, pasyjnej, piosenek szkolnych dla społeczności uczniowskiej i środowiska lokalnego. Umiejętności taneczne dziewcząt rozwijane są w ramach zajęć grupy Cheerleaders. Zajęcia te obejmują swym programem różne formy aktywności ruchowej powiązanej z muzyką i tańcem. Cheerleaders swoje układy taneczne – ciekawa choreografia, muzyka i odpowiednio dobrane stroje – prezentują podczas imprez szkolnych, środowiskowych oraz w Powiatowych Przeglądach Zespołów Artystycznych, Turniejach Tańca Nowoczesnego, zdobywając czołowe lokaty. Zajęcia koła plastycznego rozwijają talenty uczniów. W szkole powstała Galeria „Młode Talenty”. Wystawy prac plastycznych uczniów prezentowane są podczas uroczystości środowiskowych. Stwarza się warunki do rozwijania ukrytych talentów i uczestnictwa w konkursach, o czym świadczą sukcesy w konkursach międzynarodowych i ogólnopolskich.

Szkoła jest organizatorem konkursów na szczeblu powiatowym-historycznego, języka angielskiego, matematyki w praktyce dla szkół gimnazjalnych, recytatorskiego-Twórczości  A. Mickiewicza dla szkół podstawowych i gimnazjalnych , matematycznego – „Olimpiada matematycznej wyobraźni” dla szkoły podstawowej, interdyscyplinarnego – „Wiem, Umiem, Rozumiem” dla kl.I-III szkoły podstawowej. Ponadto organizuje konkursy gminne -„Potyczki polonistyczne” oraz „Moja mała ojczyzna” dla gimnazjów.

Nauczyciele wdrażają programy autorskie do nauczania przedmiotu:; „Wychowanie do życia w rodzinie”, „Edukacja artystyczna- plastyka”,  „World Full of English”- program j.angielskiego realizowany w klasie językowej a także do zajęć pozalekcyjnych.

IV. Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Szkoła pozyskuje środki z Unii Europejskiej na zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży. Opracowano i zrealizowano trzy projekty, które powstały z myślą o uczniach interesujących się naukami matematyczno-przyrodniczymi, językami obcymi, przedsiębiorczością, nowymi technikami informacyjnymi i wykorzystaniem zdobytej wiedzy w praktyce. Są to: –„Rola badacza horyzonty moje roztacza”– projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (rok szk. 2008/2009). Wzieło w nim udział 200 uczniów.W szkole podstawowej odbyły się następujące zajęcia: Kurs j. angielskiego, Klub młodego odkrywcy, Koło młodego badacza, Matematyczne inspiracje na przyszłość. W gimnazjum: Koło młodych przedsiębiorców, Koło biologiczne-Ty też to potrafisz, Drużyna młodych fizyków, Matematyka w architekturze oraz Koło młodych chemików. Zajęcia prowadzone były w oparciu o aktywne formy i metody pracy zmuszające uczniów do wysiłku poznawczego. W ramach projektu zakupiono: laptop z oprogramowaniem i drukarką, kserokopiarkę, sprzęt laboratoryjny, mikroskop z kamerą mikroskopową, aparat cyfrowy, zestawy do oznaczenia wody, powietrza, gleby, modele brył, filmy edukacyjne.

„Gotowi na przyszłość”– projekt współfinansowany ze środków UE w ramach EFS w roku szk. 2009/2010. W projekcie wzięło udział 230 uczniów SP i GM. W szkole podstawowej odbyły się następujące zajęcia: Kurs j. angielskiego, Klub młodego odkrywcy, Klub wielbicieli przyrody, Komputer przybliża świat, Klub reportera, Matematyka w architekturze.

W gimnazjum: Zostań przedsiębiorcą, Biologia bez tajemnic, Drużyna młodych fizyków, Matematyka w architekturze, Klub informatyki stosowanej, Angielski dla nastolatków, Kurs j. niemieckiego, Klub obieżyświat oraz Koło młodych chemików. Wzbogacono bazę szkoły o sprzęt multimedialny, cyfrowy, literaturę fachową, sprzęt laboratoryjny badawczy, oraz programy komputerowe.

„Ze szkolnej ławy do sukcesów i sławy” projekt współfinansowany ze środków UE w ramach EFS w roku szk. 2010/2011. W ramach projektu 233 uczniów miało możliwość uczestniczenia w następujących zajęciach pozalekcyjnych: Zanim staniesz się przedsiębiorczy, English Adventure Club-2 grupy, Klub młodego przyrodnika, Poszukiwacze tajemnic przyrody, Bliżej kultury, koło dziennikarskie, Cyfrowa codzienność, Matematyczne igraszki, English for Kids, Matematyka-jakie to ciekawe, proste i przydatne, Ready for the future, Klub Globtroter, Kurs j. niemieckiego, Gimnews- koło dziennikarskie.

Wzbogacono bazę szkoły o laptop, 4 zestawy multimedialne wraz z oprogramowaniem, drukarki, programy komputerowe, 3 cyfrowe aparaty fotograficzne, 2 dyktafony, pomoce dydaktyczne (plansze, mapy, słowniki językowe, zestawy laboratoryjne) oraz materiały promocyjne i eksploatacyjne do zakupionych urządzeń.

Szczególną troską obejmuje się uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce. Z myślą o nich szkoła realizowała projekt systemowy w ramach POKL współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFS „Mogę być lepszy” w okresie od 1 lutego 2012r. do 30 czerwca 2013r.. Po zdiagnozowaniu rzeczywistych potrzeb uczniów klas I-III(SP) w szkole prowadzone były cztery rodzaje zajęć: zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu- 2 grupy; zajęcia logopedyczne- 2 grupy; zajęcia socjoterapeutyczne- 2 grupy; zajęcia gimnastyki korekcyjnej – 2 grupy . Projektem objęto 45 uczniów. Z otrzymanych środków finansowych doposażono bazę dydaktyczna w specjalistyczne pomoce i sprzęt komputerowy niezbędny do realizacji założeń procesu indywidualizacji. Pozyskano środki dydaktyczne do ćwiczeń logopedycznych (komputer z pełnym wyposażeniem, pakiet Logopedia), do ćwiczeń w czytaniu i pisaniu, do kształtowania prawidłowych relacji rówieśniczych oraz sprzęt do korygowania wad postawy.

Przygotowano bazę na przyjęcie 6- latków do szkoły- zrealizowano projekt „Radosna szkoła”, który pozwolił na wyposażenie sal lekcyjnych w nowe meble dostosowane do małych dzieci, stworzenie kącików zabaw dla 6- latków oraz wyposażenie sali małej motoryki i sali dużej motoryki w sprzęt sportowy i klocki piankowe .

V. Udział w ogólnopolskich programach i projektach

Szkoła uczestniczy w ogólnopolskich programach i projektach mających na celu propagowanie zdrowych nawyków żywieniowych, zwiększenie aktywności ruchowej, prawidłowych zachowań w sytuacjach trudnych, pokojowego rozwiązywania konfliktów, asertywnych zachowań wobec nałogów i używek: „Szklanka mleka” i ,,Owoce i warzywa w szkole”, „Śniadanie daje Moc”.

Zarejestrowano szkołę w Agencji Rynku Rolnego w celu otrzymywania od organizacji producentów bezpłatnie owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży.

We współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Kłobucku realizowane są programy antynikotynowy „Nie pal przy mnie proszę”, „Znajdź właściwe rozwiązanie”, „Trzymaj formę”, „Stop dopalaczom”. Uczniowie klas pierwszych uczestniczą w programie „Klub Bezpiecznego Puchatka”.

VI. Projekty profilaktyczne

W szkole realizowane są projekty profilaktyczne: „Podróż na planetę grzeczności”, w ramach którego prowadzone są zabawy kierowane i interaktywne na przerwach, turnieje sportowe, wystawy profilaktyczne, zajęcia relaksacyjne, zumba na przerwach, warsztaty, a także „Moje życie bez przemocy”,  w ramach którego organizowane są zadania pokazujace alternatywne rozwiązania, m.in. konkursy, wieczory filmowe, zajęcia sportowe podczas przerw. Organizowany jest w sposób przemyślany czas wolny uczniów poprzez realizację projektów  wyjazdów dla dzieci i młodzieży do Aquaparku w Tarnowskich Górach- realizacja projektu pod hasłem: „By uchronić się przed zagrożeniami współczesnego świata” oraz organizację nauki pływania i wyjazdów na basen w Herbach, organizację półkolonii i zimowisk : ,,By móc ogrzać się w blasku serc wielkich” – Brenna, „Jak u źródeł Wisły Czary Królowej Śniegu prysły” – Wisła, „W Górskiej Akademii Pana Kleksa” – Szczawnica, „W Polarnej Krainie Bajek” – Beskidy, „W  Zaczarowanej Krainie Bajek” – Wręczyca Wielka, pozyskując na nie dofinansowanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W naszej szkole został wdrożony projekt „Pojednanie jest możliwe”  czyli mediacje szkolne w ramach którego uczniowie , pod okiem mediatora, uczą się znajdować przyjazne rozwiązania konfliktów.

VII. Szkoła Promotorem Zdrowia

Szkoła podejmuje  działania wzmacniające właściwe zachowania uczniów, w tym promujące zdrowy tryb życia, sprzyjające bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu uczniów. Od roku szkolnego 2008/2009 szkoła realizuje  autorski program promocji zdrowia ,, w Trosce o zdrowie”. Hasłem przewodnim jest : ”Uczestnictwo, Partnerstwo, Współdziałanie ” społeczności szkolnej i pozaszkolnej w celu zmiany złych nawyków żywieniowych , poprawy sprawności fizycznej i stworzenia przyjaznej atmosfery w szkole. Ukoronowaniem wysiłków – poza niewątpliwym wzrostem świadomości prozdrowotnej – było wręczenie placówce dnia 24 marca 2010 certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie przez śląskiego koordynatora Sieci Szkół Promujących Zdrowie . Certyfikat został przyznany na lata 2010-2012. Jednocześnie rozpoczęto starania o przyznanie Krajowego Certyfikatu. Dokonano autoewaluacji w obszarze pięciu standardów m.in. koncepcja szkoły promującej zdrowie, zarządzanie projektami ,edukacja zdrowotna, odpowiedni klimat społeczny. Autoewaluacja wyznaczyła szkole słabe i mocne strony, które zostały omówione na forum z udziałem społeczności szkolnej i środowiska lokalnego. Opracowano Raport dla Kapituły Szkół Promujących Zdrowie. W dniu 10 grudnia 2013 roku otrzymaliśmy Krajowy Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie nadany przez Ministra Edukacji Narodowej. Posiadanie Krajowego Certyfikatu to  jednocześnie zobowiązanie do tworzenia warunków , które sprzyjają dobremu samopoczuciu członków społeczności szkolnej, podejmowania działań na rzecz zdrowia własnego oraz innych ludzi oraz tworzenia zdrowego środowiska.

Swoja wiedzą i doświadczeniem dzielimy się z innymi placówkami, Jednocześnie wspomagamy lokalne inicjatywy związane z promocją zdrowia w szkole oraz w środowisku.

W ramach Gminnego Programu Promocji Zdrowia Psychicznego opracowano projekt „Szczęśliwym być”. Szkoła zorganizowała warsztaty taneczne z Martą Tymoszewicz – Bednarz – prezenterką fitness, autorką programu :Fitness dla dzieci”. Warsztaty przeznaczone były dla grup uczniów: I-III, IV-VI szkoły podstawowej oraz I-III gimnazjum. Celem warsztatów była promocja aktywności fizycznej przy muzyce jako niezbędnego czynnika w walce ze stresem, agresją i obniżonym poczuciem własnej wartości. Był to jeden ze sposobów pokazania uczniom jak pokonywać własne słabości.

Odbyły się lekcje wychowania fizycznego z mistrzem Kickboxingu, spotkanie z podróżnikiem i alpinistą, gry i zabawy ruchowe z piłkami edukacyjnymi ( EDUBAL) prowadzone przez trenera UKS Sokół .

VIII. Tradycje szkoły

Tradycją Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza we Wręczycy Wielkiej stały się coroczne obchody Dni Mickiewiczowskich.

Każdego roku 26 listopada w rocznicę śmierci Adama Mickiewicza – patrona naszej szkoły -rozpoczynamy realizację projektu obejmującego różnorodne działania związane z życiem i twórczością wielkiego Polaka i poety. Głównym celem naszych przedsięwzięć jest upowszechnianie poezji wieszcza, kształtowanie postaw patriotycznych, twórcze zaangażowanie uczniów , nauczycieli, rodziców w różnorodne zadania wynikające z projektu, nawiązanie współpracy ze środowiskami twórczymi oraz ze środowiskiem lokalnym.

Podczas Dni Mickiewiczowskich jesteśmy organizatorami „Teatrzyku najmłodszych”, podczas którego uczniowie klas I-III prezentują przed rodzicami inscenizacje bajek Mickiewicza; nauczyciele z własnej inicjatywy przygotowują przedstawienie teatralne -bajkę lub balladę, którą prezentują uczniom, zapraszamy rodziców, uczniów i mieszkańców na klimatyczny wieczorek poetycki, podczas którego rodzice wraz z nauczycielami i dziećmi przy świetle świec i nastrojowej muzyce czytają poezję Mickiewicza, przeprowadzamy wiele konkursów literackich i plastycznych, do najważniejszych z nich zaliczyć można Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Adama Mickiewicza od lat cieszący się wielkim zainteresowaniem wśród wielu szkół naszego powiatu; rozpowszechniamy też koszulki i inne gadżety z cytatami wieszcza oraz logo szkoły.

Pod kierunkiem nauczyciela plastyki uczniowie przygotowują corocznie galerię obrazów nawiązujących tematyką do utworów poety ( ,,Ballady słowem i pędzlem malowane”, ,,Postacie z bajek A. Mickiewicza”, ,,Portret poety”), najmłodsi wraz z rodzicami uczestniczą również w inscenizacji wybranego utworu przygotowanej przez szkolne koło teatralne, a starsi uczniowie na lekcjach języka polskiego zapoznawani są z prezentacją multimedialną ,,Adam Mickiewicz –znany i nieznany”. Na lekcjach muzyki oraz podczas przerw uczniowie uczą się śpiewać hymn szkoły skomponowany przez nauczyciela muzyki do słów ,,Ody do młodości”. Biblioteka szkolna podczas trwania Dni Mickiewiczowskich przygotowuje wystawę najpiękniejszych dzieł poety.

Wszyscy amatorzy słodkości chętnie uczestniczą w  świątecznym jarmarku mickiewiczowskim degustując tradycyjne bożonarodzeniowe wypieki -dochód z kiermaszu przeznaczany jest na organizację imprez klasowych.

Uwieńczeniem wszystkich działań jest Dzień Patrona Szkoły, podczas którego prezentujemy efekty naszej pracy nad projektem. Ten szczególny dzień rozpoczynamy uroczystą mszą świętą w kościele parafialnym , a po niej wspólnie uczestniczymy w akademii nawiązującej w części artystycznej do twórczości poety. Bardzo ważnym wydarzeniem podczas uroczystości Dnia Patrona jest zaprzysiężenie nowego pocztu sztandarowego według opracowanego ceremoniału szkoły.

Efektami realizowanego projektu są inscenizacje utworów Mickiewicza, prace plastyczne i inne wytwory uczniów( np. projekty strojów z epoki, mapy, albumy), wieczorek poetycki, Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Adama Mickiewicza, Kiermasz Mickiewiczowski, wystawy dokumentujące realizację projektu, promocja szkoły na łamach prasy, w kronice patrona szkoły, stronie internetowej, fanpeag’u, nawiązanie współpracy z innymi szkołami, integracja rodziców i mieszkańców miejscowości.

Projekt wymaga dużego zaangażowania całej społeczności szkolnej, ale również rodziców i mieszkańców. Podstawowym warunkiem tej współpracy jest planowanie działań oraz partnerstwo na każdej płaszczyźnie.

Bez takiej współpracy i dobrych relacji realizacja Dni Mickiewiczowskich nie byłaby możliwa.

Młodzież ,nauczyciele , rodzice i mieszkańcy chętnie biorą udział w działaniach, gdyż budują one poczucie wspólnoty i tożsamości ze szkołą, choć zawsze wymaga to sporego nakładu pracy ze strony wszystkich podmiotów, jednak efekty okazują się zawsze wielkim sukcesem szkoły, która jest promotorem kultury w środowisku i włącza innych w swoje działania.

IX. Współpraca z rodzicami.  Akademia dla Rodziców

Szkoła umiejętnie pozyskuje do współpracy rodziców , którzy uczestniczą w decyzjach dotyczących oddziaływań wychowawczych i profilaktycznych, organizacji pracy szkoły, organizacji uroczystości szkolnych i środowiskowych ,poprawy warunków nauki, w promowaniu wartości edukacji i pożądanych postaw:

 • nagradzanie uczniów za szczególne osiągnięcia w pracy organizacji uczniowskich i kół zainteresowań
 • nagradzanie uczniów za wyniki w nauce i wzorowe zachowanie,
 • finansowanie wyjazdów uczniów na zawody sportowe i konkursy.

Szkoła wspomaga rodziców w  ich w funkcji wychowawczej. W ramach Akademii dla Rodziców odbyło się spotkanie z sędzią p. Anną Maria Wesołowską na  temat „Jak uchronić dzieci przed konfliktem z prawem”. Celem spotkania było kreowanie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem roli rodziców. Spotkanie dostarczyło wielu cennych uwag na temat bezpiecznego wychowania i edukacji oraz pozwoliło na refleksje dotyczące zagrożeń, jakie czyhają na dzieci i młodzież we współczesnym świecie. Efektem spotkania są  funkcjonujące w szkole Kąciki Prawne.

Organizowane są prelekcje dla rodziców m.in:„Rozwój psychofizyczny i społeczno-emocjonalny dziecka 6-7 letniego”, „Zagrożenia związane z zażywaniem substancji psychoaktywnych”, „Zabawa zamiast zabawki”, „Mądra miłość rodzica”; „Pozwól mi być samodzielnym” – ulotki na temat sztuki porozumiewania się .

 X. Szkoła w środowisku lokalnym

Szkoła stanowi ośrodek życia społecznego we Wręczycy Wielkiej. Organizowane są imprezy środowiskowe, m.in. „ Na majówkę, na majówkę”, piknik rodzinny „Swojskie klimaty”, „Gdy czujesz życia rytm”, promujace wspólne, rodzinne spędzanie czasu wolnego oraz szkolne talenty. Zespół Szkół organizuje też środowiskowe obchody Dnia Papieskiego, Koncert pieśni patriotycznej z okazji Święta Niepodległości, Dnia Patrona, pikniki integracyjne. Zespół Szkół im. A. Mickiewicza we Wręczycy Wielkiej posiada własny ceremoniał, hymn szkoły, papier firmowy, sztandar, kronikę szkoły, kronikę patrona szkoły, stronę internetową, plany promocji szkół i wydawane od kilku lat na zakończenie roku szkolnego broszury: „Ta szkoła da się lubić”, „ Bo tutaj chce się uczyć”, „Tak minął rok”, „Szkolny kalejdoskop”,

„Rok pełen sukcesów”, „Minął znów kolejny rok”. Szkoła kształtuje postawę obywatelską i społeczną. Inicjuje gminne debaty samorządowe na temat: „Prawa i obowiązki ucznia”; „Dziecko- mały obywatel” organizowanych w szkole przy współudziale szkół z gminy Wręczyca Wielka.   Ponadto Samorządy Uczniowskie z zaangażowaniem biorą udział w różnorodnych akcjach charytatywnych, m.in. „Góra Grosza”, „Pomóż i Ty innym”.

Pamięć o historii naszej miejscowości uczniowie pielęgnują poprzez sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej we Wręczycy Wielkiej-porządkowanie grobów żołnierzy, składanie kwiatów  oraz zapalenie zniczy.

W ramach krzewienia patriotyzmu lokalnego co roku organizowany jest Gminny Konkurs „Moja mała ojczyzna” przy współpracy z Radą Gminy. Uczniowie zdobywają wiedzę o gminie  i samorządzie terytorialnym. W roku 2010 w związku z jubileuszową X edycją konkursu został wydany pamiątkowy folder podsumowujący realizację różnorodnych zadań w obszarach: legendarno – historyczny, przyrodniczo – turystyczny, literacki, artystyczny, promocja naszej gminy, tradycje i zwyczaje ludowe, gmina współcześnie, świadomy obywatel. Szkoła jest także organizatorem gminnego sztabu oraz Koncertu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dla społeczności lokalnej.      W celu kształtowania postawy tolerancji wobec innych kolegów oraz osób niepełnosprawnych, odbywają się w szkole podstawowej spotkanie integracyjne z osobami niepełnosprawnymi z Fundacji „Betel” i szkoły życia, natomiast w gimnazjum Piknik integracyjny dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu naszej gminy.

Każdego roku organizowane są Dni Otwarte, służące rozpoznaniu potrzeb i oczekiwań uczniów wobec szkoły oraz organizowanych zajęć pozalekcyjnych planowanych na nowy rok szkolny;  w dniu otwartym uczestniczą uczniowie ze szkoły z Kalei, Grodziska oraz przedszkolaki i ich rodzice.

Szkoła współpracuje z absolwentami pod kątem promowania wartości edukacji. W ramach ścieżki tematycznej „Co sprawia, że moja mała ojczyzna napawa nas dumą?” uczniowie gimnazjum nawiązują  kontakty z absolwentami, zasięgają informacji o ich losach, edukacji począwszy od ukończenia gimnazjum. Wyłoniono grupę absolwentów będących wizytówką naszej szkoły i przykładem promocji wartości edukacji. Przedstawiono  sylwetki „Absolwentów z klasą” w formie albumu i prezentacji multimedialnej podczas  gminnego konkursu „Wiedzy o gminie i samorządzie terytorialnym” pt. „Moja mała ojczyzna” pod patronatem Rady Gminy.

Organizowane są sparingi z udziałem absolwentów naszej szkoły. Pomagamy w przeprowadzaniu badań do prac licencjackich, magisterskich. Umożliwiamy odbycie praktyk studenckich. Absolwenci są zapraszani do uczestnictwa w WOŚP, sparingach: uczniowie-absolwenci, piknikach rodzinnych. Współpracujemy z absolwentami w ramach Uczniowskiego Klubu Sportowego (piłka nożna) oraz klubu Mix Team (sztuki walki).

Szkoła jest gospodarzem współzawodnictwa sportowego na szczeblu gminy, powiatu, rejonu.

Szkoła udostępnia halę sportową   i pomieszczenia rekreacyjne na potrzeby środowiska lokalnego.

Współpracuje z Gminnym Ośrodkiem Kultury, Policją, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Strażą Pożarną, Klubem Sportowym SOKÓŁ i Uczniowskim Klubem Sportowym, Klubem Sportów Walki „Mix Team” Kołem Emerytów i Rencistów, Powiatową Inspekcją Sanitarną, Kościołem parafialnym, Powiatową Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.

Współpraca z GOK:

 • udział uczniów w konkursach organizowanych przez GOK, osiąganie sukcesów na wysokich szczeblach
 • promocja działalności GOK-u wśród uczniów
 • nabór uczniów do orkiestry dętej, mażoretek, sekcji plastycznej, wokalnej oraz świetlicy środowiskowej
 • udział uczniów w wystawach pokonkursowych, malarstwa w celu uwrażliwiania na odbiór kultury
 • udział uczniów w spektaklach teatralnych, audycjach muzycznych

Współpraca z Policją i Sądem:

 • współpraca z Wydziałem do Spraw Nieletnich Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku,
 • V Wydziałem Sądu Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Częstochowie
 • zapobieganie zagrożeniom i uzależnieniom, konfliktom z prawem
 • interwencje, rozmowy, pogadanki z uczniami sprawiającym i trudności wychowawcze w celu uchronienia ich przed wchodzeniem w konflikt z prawem
 • współpraca  w zakresie ustalania wykroczeń nieletnich sprawców

Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej:

 • konsultacje i udzielanie wsparcia w przypadku trudności wychowawczych, finansowych, losowych
 • wyposażenie uczniów w podręczniki
 • zapewnienie uczniom darmowych obiadów

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

 • udział uczniów w projektach-zawody sportowe, konkursy literackie, plastyczne, wyjazdy na basen, wyjazdowe zimowiska

Współpraca ze Strażą Pożarną:

 • uczniowie uczestniczą w prezentacji sprzętu przeciwpożarowego, uczą się zachowań w razie zagrożenia pożarowego
 • uczestniczą w konkursach wiedzy pożarniczej

Współpraca z Klubem Sportowym SOKÓŁ i Uczniowskim Klubem Sportowym, Klubem Sportów Walki „Mix Team”:

 • nabór uczniów naszej szkoły do klubu
 • umożliwienie prezentacji zajęć Uczniowskiego Klubu Sportowego w szkole oraz cykliczne zajęcia i zabawy z piłkami edubal
 • promocja szkoły przez UKS na stronie internetowej
 • korzystanie z hali sportowej
 • korzystanie z boiska sportowego

Współpraca z sołtysami i Kołem Emerytów i Rencistów:

 • zapraszanie i uczestnictwo w życiu szkoły- ważne uroczystości szkolne
 • udział szkoły w uroczystościach Koła Emerytów i Rencistów

Współpraca z Powiatową Inspekcją Sanitarną:

 • wspólne działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa dzieci

Współpraca z Kościołem parafialnym:

 • Koncert pieśni patriotycznej
 • Dzień Papieski
 • jasełka
 • kiermasz bożonarodzeniowych i wielkanocnych wypieków
 • zbiórka pieniędzy na rzecz dzieci.

Współpraca z Powiatową Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną:

 • warsztaty z rodzicami, uczniami, nauczycielami
 • indywidualne konsultacje na terenie szkoły

Współpraca z Domem Dziecka w Kłobucku:

 • zbiórka rzeczy dla dzieci

XI. Sukcesy uczniów

Uczniowie biorą udział i odnoszą sukcesy w różnorodnych konkursach, zawodach i turniejach na szczeblu gminy, powiatu, województwa i kraju.

Uczniowie naszej szkoły są laureatami Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych z języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, a także finalistami  z języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, matematyki i biologii.

Inne sukcesy to:

 • GRAND PRIX w XIII Międzynarodowym Konkursie „Zamki, pałace, dwory, dworki w otoczeniu parków”  – III m. w Międzynarodowym Biegu Ulicznym XIX Złota Mila Częstochowy –kategoria gimnazja
 • III m. w XVIII Ogólnopolskiej Olimpiadzie Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK
 • II m. w XIV Ogólnopolskim Biegu Ulicznym Szlakiem Jana Długosza „Wieniawa”
 • wyróżnienie w XIV Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym „Dbam o piękno mojego domu – ziemi2008”   – I, II i III m. w Wojewódzkich Konkursach Plastycznych „Zaczarowany Ogród”
 • III m. w V Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „Świat malowany plasteliną”
 • wyróżnienie w I Wojewódzkim Konkursie Historyczno-Literackim „Prawda i kłamstwo o Katyniu” – II m. w Regionalnym Konkursie Dendrologicznym pod hasłem „Znam drzewa i krzewy”
 • II m. w IX Regionalnym Przeglądzie Pieśni Pasyjnej i Pokutnej
 • III m. w VII Regionalnym Konkursie Plastycznym dla Dzieci i Młodzieży „Tradycje i Obrzędy Polskie”. -I i II m. w I Powiatowym Konkursie o Unii Europejskiej „Europa –nasz dom”
 •  I m. w Powiatowym Konkursie Historycznym „Stosunki polsko-krzyżackie w 600 –lecie wiktorii grunwaldzkiej”.

Zarówno uczniowie szkoły podstawowej, jak i gimnazjum uzyskują czołowe lokaty we współzawodnictwie sportowym na terenie gminy, powiatu i rejonu. Są to m.in.:

 • III miejsce w Rejonowych Rozgrywkach Mini Piłki Ręcznej Dziewcząt
 • III miejsce w XII Powiatowych Mistrzostwach SZS w Sztafetowych Biegach Przełajowych
 • III miejsce w XII Powiatowych Mistrzostwach SZS w Piłkę Nożną Chłopców Szkół Gimnazjalnych
 • III miejsce w XII Powiatowych Mistrzostwach SZS w Halowej Piłce Nożnej Chłopców Szkół Gimnazjalnych
 • II miejsce w Powiatowych Mistrzostwach SZS w piłce ręcznej chłopców
 • II  miejsce w Powiatowych Mistrzostwach SZS w piłce nożnej chłopców
 • II miejsce w Powiatowym Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Starosty Kłobuckiego
 • III miejsce w Powiatowych Zawodach Piłki Ręcznej Dziewcząt
 • II miejsce w Powiatowych Mistrzostwach w Koszykówce Dziewcząt
 • III miejsce w Powiatowych Mistrzostwach w Piłce Ręcznej Dziewcząt   -I miejsce w XVI Mistrzostwach SZS – piłka ręczna dziewcząt
 • II miejsce w XV Powiatowych Mistrzostwach SZS – piłka ręczna dziewcząt
 • II miejsce w II  Uczniowskim Amatorskim Przeglądzie Artystycznym Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Kłobuckiego
 • I miejsce w V Uczniowskim Amatorskim Przeglądzie Artystycznym Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Kłobuckiego
 • II miejsce w V Powiatowym Turnieju Tańca Nowoczesnego
 • III miejsce w V Powiatowym Turnieju Tańca Zespołów Cheerleaders.

O wysokim poziomie dydaktycznym , wychowawczym i opiekuńczym świadczą uzyskane certyfikaty:

 • Szkoła z klasą
 • Szkoła na Parnasie
 • Szkoła bez przemocy
 • Uczniowie z klasą
 • Certyfikat Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie
 • Krajowy Certyfikat „Szkoła Promująca Zdrowie”

oraz wynik ewaluacji zewnętrznej w szkole podstawowej i gimnazjum – Poziom A-oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę w zakresie „ Respektowane są normy społeczne”.

Zespół Szkół im. A. Mickiewicza we Wręczycy Wielkiej Szkoła Podstawowa i Gimnazjum to miejsce bezpieczne i przyjazne dla uczniów, umożliwia wszechstronny rozwój osobowości, wspiera w poszukiwaniu wartości, autorytetów, zdobywaniu wiedzy i umiejętności potrzebnych w dalszych etapach kształcenia.