Rekrutacja do świetlicy szkolnej

 

ZASADY REKRUTACJI DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SZKOLE  PODSTAWOWEJ IM.A.MICKIEWICZA WE WRĘCZYCY WIELKIEJ

 1.  Do świetlicy szkolnej w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci :
  1. Dojeżdżające,
  2. Obojga rodziców pracujących,
  3. Rodzica samotnie wychowującego.
 2. Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy szkolnej jest złożenie do szkoły prawidłowo wypełnionego wniosku w wyznaczonym przez szkołę terminie.
 3. Decyzję o przyjęciu dziecka do świetlicy szkolnej podejmuje powołana przez dyrektora szkoły komisja rekrutacyjno – kwalifikacyjna w skład której wchodzą: w – ce dyrektor szkoły, pedagog szkolny oraz wychowawca świetlicy.
 4. W przypadku nieusprawiedliwionej, ciągłej nieobecności dziecka na zajęciach świetlicowych powyżej 1 miesiąca, uczeń może być skreślony z listy dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej.
 5. Uczniowie niespełniający kryterium przyjęcia do świetlicy szkolnej , którzy oczekują ze względów organizacyjnych na stałe zajęcia pozalekcyjne, mogą korzystać z opieki świetlicy w wybranym dniu i godzinie tylko po uprzednim zgłoszeniu takiej konieczności przez rodziców u wychowawcy świetlicy.
 6. O przyjęciu dziecka do świetlicy szkolnej w trakcie roku szkolnego, decyduje dyrektor szkoły.

TERMINY REKRUTACJI DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ NA ROK SZKOLNY 2023/2024 W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. A. MICKIEWICZA  WE WRĘCZYCY WIELKIEJ

Termin składania kart zgłoszeń: do 05 VI 2023 r.

Ogłoszenie listy uczniów zgłoszonych do świetlicy szkolnej nastąpi 18 VI 2023 r.

Miejsce zamieszczenia informacji nt rekrutacji do świetlicy szkolnej:

 • strona internetowa szkoły,
 • korytarz szkolny na parterze – tablica informacyjna,
 • zebranie z rodzicami (21 V 2023 r.).

Ogłoszenie listy uczniów przyjętych do świetlicy szkolnej nastąpi w miesiącu wrześniu po przeanalizowaniu frekwencji uczniów na zajęciach świetlicowych oraz po przeanalizowaniu tygodniowych rozkładów zajęć dzieci.

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ